Statut

Katolickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Statut

Katolickiego Stowarzyszenia

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”

Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1

Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na terenie   Zielonogórsko-Gorzowskiej.

2

Podstawowe struktury organizacyjne Stowarzyszenia na terenie Diecezji są ściśle związane
ze strukturami organizacyjnymi Kościoła.

3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zielona Góra.

4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i kościelną.

5

Opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawują księża asystenci. Czuwają oni nad zgodnością działalności Stowarzyszenia z nauczaniem Kościoła i statutem Stowarzyszenia. Asystenta Kościelnego Stowarzyszenia mianuje Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Asystentem Kościelnym Oddziału Stowarzyszenia jest proboszcz, rektor miejsca siedziby Oddziału lub delegowany przez niego ksiądz.

6

Stowarzyszenie może używać sztandaru i odznaki, legitymacji członkowskich oraz pieczęci.

7

Patronem Stowarzyszenia jest Święty Brat Albert Chmielowski.

Rozdział II

Cel, zadania i środki

 

8

Celem Stowarzyszenia jest otaczanie opieką osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz świadczenie im pomocy, kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez upowszechnianie katolickich wartości
i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

9

1.Do zadań stowarzyszenia należy:

  1) podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom  

       niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom,

  2) szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi,

  3) prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej,

  4) pogłębianie formacji religijnej,

  5) promocja i organizacja wolontariatu,

  6) reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych,

  7) inicjowanie działań promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób

       niepełnosprawnych, przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób niepełnosprawnych,

  8) podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej,

  9) promocja i ochrona zdrowia.

10)pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

      wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

11)działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych

      wykluczeniem społecznym,

12)podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz

      rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

13)działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,                 

14)działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

15)działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

16)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

17)działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

18)działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

19)wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

20)turystyka i krajoznawstwo,

21)działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy

      między społeczeństwami,

22)działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony

      praw dziecka,                

23)przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Cele i Zadania realizowane będą w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:

prowadzenie placówek rehabilitacyjnych, terapeutycznych, oświatowych, opiekuńczych,

    warsztatów terapii zajęciowej,

organizowanie rekolekcji dni skupienia,

organizowanie obozów, kolonii, turnusów rehabilitacyjnych oraz wycieczek

    rekreacyjnych, krajoznawczych, imprez  kulturalnych oraz innych form wypoczynku dla osób
    z różnymi dysfunkcjami oraz członków Stowarzyszenia,

organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych,

organizowanie szkoleń, sympozjów, konferencji, kursów, warsztatów oraz innych form,

współpracę z organami administracji publicznej oraz krajowymi i zagranicznymi

    organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, których Stowarzyszenie  

    może być członkiem,

7.zbieranie, w formach prawem polskim przewidzianych, funduszy od osób prawnych, osób   

    fizycznych i wszelkich jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które

    zostaną przeznaczone na osiągnięcie celów Stowarzyszenia,

8.organizowanie i prowadzenie placówek wychowawczych, opiekuńczych, oświatowych,

   medycznych, poradnictwa oraz innych właściwych dla realizacji zadań Stowarzyszenia, takich

   jak: domy rekolekcyjne, ośrodki wsparcia, ośrodki rehabilitacyjne, punkty poradnictwa, domy 

   pomocy społecznej i domy rodzinne, hostele, mieszkania chronione, treningowe, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej,  spółdzielnie socjalne i inne,

9.formacja i kształcenie członków Stowarzyszenia i wolontariuszy,

10.działalność edukacyjną;

11.działalność sportową;

12.różne formy wspierające wypoczynek;

13.organizowanie różnego rodzaju imprez;

14.działania zdrowotne i rehabilitacyjne;

15.współpracę z innymi instytucjami i organizacjami.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

11

Stowarzyszenie zrzesza katolików sprawnych i niepełnosprawnych, którzy mogą jednocześnie należeć do innych organizacji.

Członek rzeczywisty niepełnosprawny z głębszym ograniczeniem umysłowym reprezentowany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych.

12

Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być organizacje, instytucje, zakłady posiadające osobowość prawną oraz osoby fizyczne.

13

Członek wspierający reprezentowany jest przez pełnomocni

14

Do Stowarzyszenia nowych członków przyjmuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału
na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, poręczonej przez dwie osoby wprowadzające,

    będące członkami Stowarzyszenia lub przez proboszcza parafii, do której należy kandydat.

Uchwała o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmowana jest w głosowaniu jawnym zwykłą

    większością głosów.

15

1.Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:

a) czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

b) bierne prawo wyborcze członek pełnoletni posiadający pełnię władz umysłowych,

c) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających
z realizacji celów Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

b) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

c) postępować zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej i nie naruszać solidarności

    organizacyjnej,

d) regularnie opłacać składki członkowskie.

Praca członka zwyczajnego jest wykonywana społecznie z wyjątkiem członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu na podstawie umowy o pracę.

16

Członkiem Stowarzyszenia przestaje być, kto:

złożył pisemne oświadczenie do Zarządu Głównego lub Oddziału Stowarzyszenia
o wystąpieniu,

został skreślony z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku,

został wykluczony ze Stowarzyszenia decyzją Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

 

17

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia oparta jest na strukturze administracji Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Stowarzyszenie może tworzyć oddziały parafialne, środowiskowe i celowe.

18

Oddziały mogą być powoływane w przypadku zrzeszenia się, co najmniej 12 osób. Do czasu powołania Oddziału osoby zainteresowane mogą się przyłączyć do Oddziału istniejącego.

19

W ramach jednego dekanatu prezesi Oddziałów w porozumieniu z Zarządem Głównym mogą utworzyć okręg celem wzajemnej współpracy i kontaktów.

Rozdział V

Władze Stowarzyszenia i ich kompetencje

20

Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,

Zarząd Główny Stowarzyszenia,

Komisja Rewizyjna,

Sąd Koleżeński.

21

Władzami Oddziału są:

Walne Zgromadzenie Oddziału,

Zarząd Oddziału.

21

Kadencja władz Stowarzyszenia oraz władz Oddziału trwa 3 lata. W razie ustąpienia osób
z organów władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, organom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać2/5 składu pochodzącego z wyboru.

22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia raz

w roku jako zgromadzenie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.

23

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, na żądanie Komisji Rewizyjnej, na podstawie ¼ liczby członków Stowarzyszenia lub na żądanie Ordynariusza Diecezji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się nie później niż 2 miesiące po zgłoszeniu żądania.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

24

O terminie, miejscu porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Stowarzyszenia winni być zawiadomieni przez Zarząd Główny, co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.

25

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszystkie osoby należące do Stowarzyszenia,
a w przypadku przekroczenia liczby 300 członków, przedstawiciele Oddziałów w ilości proporcjonalnej do liczby członów wg zasad określonych przez ordynację wyborczą.

26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:

uchwalanie zmian statutu,

wybór Prezesa Stowarzyszenia i członków Zarządu,

uchwalanie głównych kierunków i podstawowych wytycznych działalności merytorycznej
i finansowej Stowarzyszenia,

rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu

    Koleżeńskiego,

rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez organa władzy oraz członków

    Stowarzyszenia,

uchwalanie ordynacji wyborczej oraz regulaminów władz Stowarzyszenia,

uchylanie uchwał Zarządu Głównego na wniosek Komisji Rewizyjnej lub ¼ członków

    Stowarzyszenia,

ustalenie składek członkowskich oraz upoważnienie Zarządu Głównego do ich zmian
w czasie kadencji władz,

podejmowanie uchwał związanych z rozwiązaniem się Stowarzyszenia i sprawami

    likwidacji majątku,

uchwalenie trybu powoływania Oddziałów,

ustalenie liczby członków Zarządu Głównego,

podejmowanie uchwał w sprawach innych wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia.

27

W sprawach personalnych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym,

    w pozostałych w głosowaniu jawnym.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej

    połowy członków uprawnionych do głosowania.

Wyboru Prezesa dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Prezesem

    Stowarzyszenia zostaje kandydat – członek Stowarzyszenia, który w wyniku głosowania

    uzyskał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż 50% głosów ważnych i został

    zatwierdzony przez Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Jeżeli w pierwszej

    turze żaden z kandydatów nie uzyskał 50% głosów, do następnej tury przechodzi dwóch

    kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największą ilość głosów. Szczegółowe

    zasady określi ordynacja wyborcza. Ordynariuszowi przysługuje prawo odwołania Prezesa
    i mianowania nowego.

Wyboru członków władz Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie w oparciu
o następujące zasady:

a) nie ogranicza się liczby kandydatów,

b) głosowanie jest tajne,

c) głosuje się na poszczególnych kandydatów,

d) członkami władz Stowarzyszenia zostają kandydaci, którzy w wyniku głosowania,
na liście ułożonej wg ilości uzyskanych głosów, znajdują się na miejscach od miejsca   

    pierwszego do miejsca odpowiadającego ilości miejsc mandatowych.

Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa ordynacja wyborcza.

28

W przypadku braku quorum zarząd Główny Stowarzyszenia wyznacza drugi termin zebrania, jednak nie wcześniej niż po upływie ½ godziny od pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia. W drugim terminie warunek obecności, co najmniej połowy członków lub delegatów nie jest obowiązujący. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają wówczas zwykłą większością głosów. Przepis niniejszy nie dotyczy trybu podejmowania uchwał o zmianach statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.

29

Zarząd Główny Stowarzyszenia kieruje jego pracą i odpowiada za  swą działalność przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia. Przewodniczącym zarządu jest Prezes Stowarzyszenia. Członkami organu zarządzającego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

30

Zarząd składa się z 5 – 8 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu i Asystenta Kościelnego Stowarzyszenia.

31

Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.

Spośród członków Zarządu wybiera się: Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

Po ukonstytuowaniu się, skład Zarządu zatwierdza Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

32

Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

33

Do zakresu obowiązków Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:

wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

zaciąganie zobowiązań, w tym finansowych (kredyty, pożyczki), zawieranie umów oraz

    udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia,

podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn oraz w przedmiocie

    kupna, sprzedaży, zamiany i obciążania nieruchomości,

powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Oddziałów Stowarzyszenia oraz uchwalanie

    ich regulaminów,

podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do stowarzyszeń

    krajowych i zagranicznych,

zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Stowarzyszenia,

składanie sprawozdań z działalności na każdym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

34

Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego i innych organów władzy Stowarzyszenia określają opracowane dla nich regulaminy.

35

Decyzje Zarządu Głównego Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków w formie uchwały. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

36

Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia Prezes ze Skarbnikiem. W razie niemożności podejmowania działań przez Prezesa i Skarbnika, w ich imieniu działają osoby upoważnione na piśmie przez Zarząd Stowarzyszenia.

37

Komisja Rewizyjna w składzie 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie

    Stowarzyszenia jest organem kontrolującym działalność stowarzyszenia. Na pierwszym    

    posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego.

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:

a) członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,

b) osoba pozostająca w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku

    pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej w stosunku do członków  

    Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,

c) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Członkowie Komisji Rewizyjnej, na podstawie uchwały Zarządu Głównego, mogą

    otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub

    wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
    w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
    za rok poprzedni.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz
w roku. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią

    opracowany.

W celu wykonywania swych zadań Komisja Rewizyjna jest uprawniona do kontroli

    finansowej Stowarzyszenia, ma prawo wglądu do całości dokumentacji Stowarzyszenia oraz

    żądania udzielania wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu i pracowników

    Stowarzyszenia.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) opracowanie własnego regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Walne

    Zgromadzenie,

b) kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
a szczególnie gospodarki finansowej i przedstawienie Zarządowi Głównemu wniosków   

    pokontrolnych,

c) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i stawiania wniosków o udzielenie lub

    odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.

38

Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera przewodniczącego.

39

Do zadań sądu Koleżeńskiego należy:

rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących sankcji zastosowanych wobec

    członków Stowarzyszenia za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz przez   

    członków Stowarzyszenia,

rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia w sprawach naruszeń dotyczących zasad

    współżycia koleżeńskiego i autorytetu Stowarzyszenia,

składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań z działalności,

opracowanie własnego regulaminu. Który podlega zatwierdzeniu przez Walne

    Zgromadzenie.

Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia.

40

W skład Zarządu Oddziału wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik, 2 Członków Zarządu i Asystent Kościelny Oddziału.

41

Spotkania członków Oddziału odbywają się w miarę potrzeb.

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się, co najmniej raz na dwa miesiące.

42

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:

wybór Prezesa Oddziału i Członków Oddziału,

uchwalenie planu pracy i kierunków działalności Oddziału zgodnie ze statutem i uchwałami

    władz Stowarzyszenia,

rozpatrywanie sprawozdań zarządu Oddziału oraz decydowanie o absolutorium dla

    ustępującego Zarządu Oddziału,

wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

43

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

organizowanie działalności i kierowanie bieżącą pracą Oddziału,

realizowanie zadań statutowych w porozumieniu z Zarządem Głównym,

wykonywanie uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia,

zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału w ramach uzyskanych pełnomocnictw
od Zarządu Głównego,

przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i stwierdzenie ustania członkowstwa,

zgłaszanie Zarządowi Głównemu nowo przyjętych członków Stowarzyszenia.

44

W sprawach nieuregulowanych w odniesieniu do władz oddziałów stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące władz naczelnych Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

 

45

Stowarzyszenie oraz jego Oddziały maja prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania kont bankowych.

46

Fundusz na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia stanowią:

a) składki członkowskie,

b) spadki, darowizny,

c) dochody z działalności statutowej,

d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

e) subwencje,

f) dotacje.

47

Do obowiązków Skarbnika Stowarzyszenia i Skarbników Oddziałów należy:

a) nadzór nad prowadzeniem ksiąg kasowych,

b) czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych.

48

1.Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym  

    majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz   

    osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo
    w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub   

    powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu

    przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków

    organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
    do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
    na preferencyjnych warunkach.

Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków

    organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
    do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu

    Stowarzyszenia.

Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie ich organów lub pracownicy

    oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach

    wyższych niż rynkowe.

49

Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym i majątkowym oraz dokumenty rozliczeniowe podpisuje Prezes i Skarbnik lub osoby upoważnione na piśmie przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 

50

Zmiany w statucie i regulaminach Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków lub delegatów. Zmiany w statucie zatwierdzone przez Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej stają się obowiązujące po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu o ich zarejestrowaniu.

51

1.Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego

    Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej większością ¾ głosów przy obecności przynajmniej

    2/3 liczby członków lub delegatów.

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia majątek Stowarzyszenia

    przechodzi na własność Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Zgromadzenie członków lub delegatów powoła Komisję Likwidacyjną.

RoDo

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z przekazywanymi danymi osobowymi Katolickiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej,  informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Góra. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: skrytka pocztowa nr 178, 65-901 Zielona Góra 1, lub drogą e-mailową pod adresem: ksnron-tecza@wp.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się  skontaktować pod adresem mailowym: iodotecza@stowarzyszenietecza.com.pl Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
 3. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz innych ustaw.
 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z zadań statutowych Administratora.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z zadań Administratora.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zapraszamy do kontaktu